Laporan Survei IKU

Diploma III

166

Profesi

136

Strata 1

6.988

Strata 2

300

Strata 3

16